Algemene Voorwaarden 2023


Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen
“Virtueel Assistent Nienke“ is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder
nummer:84987448. Hierna te noemen als Opdrachtnemer. Deze algemene voorwaarden
vervangen de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.
De opdrachtnemer en opdrachtgever verklaren hierbij dat opdrachtnemer niet in loondienst
is bij opdrachtgever.


Offerte, prijzen en aanbiedingen
Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn tot en met 14 dagen na datering van de offerte geldig.
Aanbiedingen waarbij geen geldigheidsdatum bij staan, zijn 30 dagen na uitgifte geldig, tenzij
anders staat aangegeven.
Opdrachtnemer hoeft zich niet aan een offerte te houden wanneer men redelijkerwijs had
kunnen weten dat het om een vergissing of verschrijving gaat.
Alle prijzen in offertes en aanbiedingen zijn exclusief 21% BTW en exclusief reiskosten en
verzendkosten.
Opdrachtnemer mag zelf bepalen wanneer zij 1 keer per jaar een prijsverhoging hanteert.
Vervaltermijn
Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
Alle betalingen vinden plaats in euro’s, tenzij anders in aangegeven.
Duur van overeenkomst
De werkzaamheden zijn voor onbepaalde tijd tenzij anders is aangegeven op overeenkomst.
Uitvoering van overeenkomst
De Opdrachtnemers zorgt ervoor dat ze al haar kennis en bekwaamheid zal gebruiken om de
opdracht, zoals afgesproken op de overeenkomst van opdracht, uit te voeren.
De opdrachtneemster gaat een inspanningsverbintenis aan maar geeft geen garantie over
de resultaten van de opdracht.


Wijzigingen in de opdracht
Mocht de opdracht wijzigen door het onjuist of nalaten van informatie van de
opdrachtgever, dan is de opdrachtnemer genoodzaakt om de hierdoor extra gemaakte uren
door te berekenen.
Opdrachtnemer zal dit schriftelijk en telefonisch doorgeven binnen 48 uur aan
opdrachtgever. De werkzaamheden zullen per direct worden gestaakt.
Opdrachtgever laat binnen 72 uur weten of hij hiermee akkoord gaat. Hierna zullen de
werkzaamheden weer worden hervat.
Gaat opdrachtgever niet akkoord met de berekening van deze extra uren dan zullen de
werkzaamheden worden gestaakt. De gemaakte uren dienen nog wel vergoed te worden
door de opdrachtgever.
Bij niet reageren van de opdrachtgever op verzoek van opdrachtnemer, kan opdrachtnemer
de overeenkomst beëindigen.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Medewerker/Opdrachtgevers
Opdrachtnemer gaat een contract aan met de Opdrachtgever en legt aan deze ook
verantwoording af.
Mocht Opdrachtnemer aan derden verantwoorden moeten afleggen, dan is dat vastgelegd
in overeenkomst van opdracht.
Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de werkzaamheden (die zijn afgesproken in de
overeenkomst) die door derden worden uitgevoerd.


Opzegging
Opdrachtgever zal gevraagd en ongevraagd alle informatie doorgeven aan opdrachtnemer
voor het goed uitvoeren van de opdracht.
Mocht opdrachtgever na twee keer schriftelijk verzoek van de opdrachtnemer, niet de juiste
informatie leveren, mag de opdrachtnemer de samenwerking beëindigen.
Wanneer een contract is afgesloten voor onbepaalde tijd, wordt deze stilzwijgend verlengd.
Opzegging dienst 1 maand schriftelijk voor beëindiging door een van de partijen te
geschieden.
Na beëindiging van de werkzaamheden zoals afgesproken in de opdracht van uitvoering, zal
de opdrachtnemer de informatie die nodig is voor de opdrachtgever z.s.m verstrekken.


Annulering
Opdrachtgever mag binnen 3 werkdagen na ondertekening van het contract annuleren.
Hier zijn wel kosten aan verbonden. De opdrachtnemer zal 30% van de geoffreerde kosten
in rekening brengen.
Ontbinding- en of opschorting bevoegdheid.
Opdrachtnemer is bevoegd om haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, als:
-Opdrachtgever zijn afspraken niet nakomt en dat de opdrachtnemer hierdoor haar
werkzaamheden niet naar behoren kan uitvoeren.
-Opdrachtgever zich niet aan de afgesproken betalingstermijnen van 14 dagen houdt.
De Opdrachtgever dient nog wel alle gemaakte werkuren van de Opdrachtnemer te voldoen.
De opdrachtgever te maken krijgt met een faillissement.
Mocht opdrachtgever geen gehoor geven aan het uitbetalen, dan is de opdrachtnemer
genoodzaakt om een incassobureau in de arm te nemen, de kosten hiervan zijn voor
rekening van de opdrachtgever.


Klachten
De opdrachtgever dient binnen 2 werkdagen schriftelijk bij de opdrachtnemer aan te geven
dat hij klachten heeft.
De opdrachtnemer zal binnen 2 werkdagen schriftelijk de opdrachtgever beantwoorden.
De opdrachtnemer zal de klachten onderzoeken. Als zij de klacht gerond vindt, zal ze de
klacht kosteloos herstellen, hetzij een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.


Overmacht
Indien de opdrachtnemer haar taken niet kan uitvoeren door overmacht (ziekte)zal zij in
overleg met de opdrachtgever op een ander moment haar werkzaamheden uitvoeren.
Mochten de opdrachten niet binnen 2 maanden worden uitgevoerd, dan kunnen beide
partijen de overeenkomst kosteloos ontbinden.


Aansprakelijkheid.
Als de opdrachtnemer op enige manier schade heeft veroorzaakt, dan zal de schade worden
vergoed door de verzekering van de opdrachtnemer.
Wanneer de schade niet verhaald kan worden op de verzekering, is de opdrachtnemer
aansprakelijk voor de schade, mits deze rechtsgeldig is.
De maximale schade die vergoed wordt is €5000,-
De schade kan niet verhaald worden wanneer er schade is ontstaan doordat de
opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft ontvangen.


Geheimhouding
De opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn verplicht om zich aan de geheimhoudingplicht
te houden. Hiermee wordt bedoeld, de informatie die van beide partijen is verkregen voor
het goed uitvoeren van de opdracht.


Locatie
Het uitvoeren van de opdrachten zullen op eigen werklocatie van opdrachtnemer
plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst van opdracht met
opdrachtgever.
Reiskosten zijn voor de opdrachtgever.
Opdrachtnemer werkt met eigen laptop en telefoon.
Mits er specifieke materialen nodig zijn die niet tot de standaarduitrusting van
opdrachtnemer behoren, dan voorziet de opdrachtgever haar van deze materialen.


Eigendomsvoorbehoud
Het door de opdrachtnemer geleverde documentatie of videomateriaal, mag niet worden
doorverkocht of weggegeven zonder dat opdrachtnemer hiervan in kennis is gesteld en haar
goedkeuring hiervoor geeft